Privacybeleid

Natuurlijk Annemarie

Inleiding

Natuurlijk Annemarie respecteert uw privacy en verwerkt uw gegevens conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In dit privacybeleid wordt toegelicht hoe Natuurlijk Annemarie omgaat met uw persoonsgegevens wanneer u gebruikt maakt van haar website.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Natuurlijk Annemarie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Natuurlijk Annemarie verwerkt:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;

Zonder deze persoonsgegevens is Natuurlijk Annemarie niet in staat om diensten aan u te leveren.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via natuurlijkannemarie@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Natuurlijk Annemarie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Het leveren van producten aan u;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is;
 • U te informeren over wijzigingen van producten;
 • U te informeren over afgenomen producten;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclame;
 • Het analyseren van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen, zoals bijvoorbeeld het doen van belastingaangifte.

 

Nieuwsbrief en/of reclame

Wanneer u diensten en/of producten bij Natuurlijk Annemarie afneemt kunnen wij u periodiek voorzien van een nieuwsbrief en/of reclame die gerelateerd zijn aan deze afgenomen producten of diensten. U kunt zich voor deze e-mails afmelden door op de uitschrijflink onderaan in deze e-mails te klikken.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Natuurlijk Annemarie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Natuurlijk Annemarie) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Natuurlijk Annemarie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij er wettelijke verplichtingen zijn die een langere bewaartermijn voorschrijven.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Natuurlijk Annemarie deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Deze derden kunnen zich buiten de EUR of EER bevinden. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een Verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Natuurlijk Annemarie blijft verantwoordelijk voor deze  verwerkingen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar natuurlijkannemarie@gmail.com.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Natuurlijk Annemarie zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Natuurlijk Annemarie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Natuurlijk Annemarie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via natuurlijkannemarie@gmail.com. Natuurlijk Annemarie heeft verschillende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

 

Wijzigingen aan dit privacybeleid

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen. Natuurlijk Annemarie zal deze wijzigingen op haar website publiceren. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Wij zullen uw persoonsgegevens zonder uw toestemming nooit voor andere dan afgesproken doeleinden gebruiken.

 

Vragen en/of klachten

Indien u nog vragen heeft over het privacy statement van Natuurlijk Annemarie, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

 

Natuurlijk Annemarie

 

Neem contact met me op!

Wil je ondersteuning bij je overstap naar een gezonde leefstijl? Je krijgt tips, advies en goede begeleiding. Maak gerust een vrijblijvende afspraak!

Email

natuurlijkannemarie@gmail.com

Telefoon

0294-269003
06-23221822

Adres

Natuurlijk Annemarie
Olmenlaan 19
1394 JT Nederhorst den Berg